Βιβλιογραφία περί σχημάτων λόγου

 1. Jakobson, R. 1998. Δοκίµια για τη Γλώσσα της Λογοτεχνίας. Μτφρ. Άρης Μπερ­λής. Αθήνα: Εστία [κεφ. 2: Γλωσσο­λογία και Ποιητική].
 2. Lausberg, H. 1998. Hanbook of Literary Rhetoric: a Foundation for Li­terary Stu­dy [αγγλ. με­τάφρ. M.T. Bliss, A. Jansen & D.E. Orton, εισαγωγή G. A. Ken­nedy, από το γερμανικό πρω­τότυπο Hand­buch der Lite­rarischen Rhe­torik. Eine Grund­legung der Literaturwis­sen­schaft, 21973 (1960)].
 3. Morier, H. Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique, Παρί­σι, PUF.
 4. Ong, W.J. 1997. Προφορικότητα και Εγγραμματοσύνη. Η Εκτε­χνολό­γη­ση του Λό­γου, μτφρ. Κ. Χατζηκυ­ριά­κος. Ηράκλειο: Πανε­πι­στη­μια­κές εκδόσεις Κρήτης.
 5. Preminger, Alex & T. V. F. Brogan (επιμ.) The New Prince­ton Ency­clopedia of Poetry and Po­etics, Princeton University Press.
 6. Μπαμπινιώτης, Γ. Γλωσσoλoγία και Λoγoτεχνία. Από την Τεχνική στην Τέχνη τoυ Λόγoυ. Αθήνα, 292 σσ.
 7. Τζάρτζανος, Αχ. Νεοελληνική Σύνταξις (της Κοινής Δη­μοτικής), τόμ. Β΄: 1953, ΟΕΣΒ. [σσ. 259-313]
 8. Νάκας, Θαν. Γλωσσοφιλολογικά Α΄ (Μελετήματα για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία), ([Πα­τάκης]), 399 σσ.
 9. Νάκας, Θαν. Γλωσσοφιλολογικά Β΄ (Μελετήματα για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία), ([Πα­τάκης]), 350 σσ.
 10. Νάκας, Θαν. Γλωσσοφιλολογικά Γ΄ (Μελετήματα για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία), ([Πα­τάκης]), 318 σσ.
 11. Νάκας, Θαν. Γλωσσοφιλολογικά Δ΄ (Μελετήματα για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία), ([Πα­τάκης]), 703 σσ.
 12. Νάκας, Θαν. 1990. “Διαφήμιση και λογοτεχνία”, Η Λέξη, τεύχ. 99-100, σσ. 795-815.
 13. Νάκας, Θαν. 1995(β). “Οι επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας (δη­λωτικό και παρα­δη­λω­τικό πε­ρι­ε­χό­­μενο των λέξεων, αισθη­τι­κή λειτουργία και λογοτεχνικό φαινόμενο, φατική, κατευθυ­ντι­κή, μετα­γλωσ­σι­κή κ.ά. λειτουρ­γίες)”, στο συλλογικό τόμο Μια Πολυεπι­στη­μονική Θεώρηση της Γλώσσας, Πα­νεπιστη­μια­κές Εκ­δόσεις Κρήτης / Εκδόσεις Πανε­πι­στη­μίου Πατρών, σσ. 191-232 [με προσθήκες και στο Λεξικογραφικόν Δελτίον (της Ακα­δη­μίας Αθηνών), τόμ. ΙΘ΄, 1995, σσ. 215-45].
 14. Νάκας, Θαν. 2001(α). “Σχήματα επανάληψης στα θεατρικά κείμενα των Δ. Κεχαΐδη & Ε. Χαβιαρά”, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συ­νε­δρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Λευκωσία, Σεπτέμβριος 1999), Πα­νε­πιστήμιο Κύπρου / University Studio Press, Θεσ­σαλονίκη, σσ. 581- 9.
 15. Νάκας, Θαν. 2003. “Μποστ.: ένας γελοιογράφος του γλωσσικού λο­γιο­τατισμού (μια ανάγνωση των θεατρικών Φαύ­στα και Μαρία Πενταγιώτισσα)”, στον συλλογικό τόμο Η Γλώσσα και η Διδα­σκα­λία της, ΑΠΘ / Παιδαγωγική Σχο­λή Φλώρινας, σσ. 105-148.
 16. Νάκας, Θαν. 2004. “Ανι­χνεύοντας το ποιητικό ιδίωμα του Παλαμά: πρώτα πορίσματα από μια ηλε­κτρο­νι­κή επε­ξερ­γα­σία των Απά­ντων του”, στον συλλογικό τόμο Κωστής Παλαμάς. Μελε­τή­μα­τα, Βιβλιοθή­κη Τράπεζας Αττι­κής, σσ. 159-242.
 17. Νάκας, Θαν., Σχήματα (Μορφο)λεξικής και Φρα­στικής Επα­νά­ληψης, α΄ ([Πα­τά­κης]). 295 σσ.
 18. Νάκας, Θαν. [Σε συνερ­γασία με τους Μ.Ζ. Κοπιδάκη, Γ.Α. Χριστοδούλου και Ν.Α.Ε. Καλοσπύρο]. Ρητορικός Παπαδιαμάντης, ([Πα­τάκης]), 303 σσ.
 19. Κατσούδα, Γεωργία & Θαν. Νάκας. 2013. Όψεις της Νεολογίας: Σύμφυρση και Επα­νετυ­μολόγηση (Ολικοί και μερι­κοί λεξικοί συμφυρμοί στη δημο­σιογραφία, τη δια­φήμιση, τα ιστολόγια και τη λογοτεχνία για παιδιά), ([Πα­τάκης]), 318 σσ.
 1. [ΕΠΑΝΑΣΤΡΟΦΗ]

α. Νάκας, Θαν. 2002. “Eπαναστροφή / Η υποπερίπτωση της (συνθε­τι­κο-)παραγωγικής επαναστροφής” στις Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα / Πρακτικά της 22ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (27-29 Απρι­­λί­ου 2001), Θεσσαλονίκη, σσ. 472-483.

β. [Νάκας] Γλωσσοφιλολογικά Δ΄ : Κεφ.10: Γλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία της ‘παράστασης’ (‘per­for­mance’) του παραμυθιού [§3: Συνεκτική επαναστροφή ως ιδιάζον υφολογικό γνώρισμα του παραμυθιού].

γ. [Νάκας] Σχήματα (Μορφο)λεξικής και Φρα­στικής Επα­νά­ληψης, α΄ : Κεφ.2 [σσ. 122-134: Συνδυα­σμοί της επα­ναστροφής με την ταυτολογική διπλότητα κ.ά. σχήματα].

 1. [ΜΕΤΑΦΟΡΑ]

α. [Νάκας]  Γλωσσοφιλολογικά Α΄ : Κεφ.ΙΙ: [Μεταφορές στον λαϊκό λόγο].

β. Γλωσσοφιλολογικά Δ΄ : Κεφ.11: “‘Αποπαγίωση’ και ‘ανακυριολεξία’ (στοιχεία λεκτικού χιού­μορ στο έργο του Ευγένιου Τριβιζά)”

γ. Γλωσσοφιλολογικά Δ΄ : Κεφ.12: [§5: Μεταφορικότητα (‘ποιητικότητα’) των ορισμών που δίνουν τα παιδιά]

 1. [ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ]

α. Νάκας, Θαν. 1993. “Η λεξική αντίθεση και η ρητορική της”, Λεξι­κο­γραφικόν Δελτίον (της Ακα­δη­μίας Αθη­νών), τόμ. ΙΗ΄, σσ. 199-274.

β. Νάκας, Θαν. 2007. “Φαινομενικές αντιθέσεις (ή αντιθέσεις μόνον ως προς το σημαίνον)”, στον συλ­λογικό τό­μο Η Διδασκαλία της Γλώσσας (Επισημάνσεις – Παρατηρήσεις – Προο­πτι­κές), επιμ. Ν.Σπ. Μήτσης & Δ.Θ. Καραδή­μος, Gutenberg, σσ. 87-147.

γ. Νάκας, Θαν. 1995(α). “Πραγματολογική προσέγγιση σχημάτων λό­γου (λιτότητα, φρα­στική ειρω­νεία / αντί­φραση, κ.ά.)”, Λεξικο­γραφικόν Δελτίον, τόμ. ΙΘ΄, σσ. 141-158.

δ. [Σε συνεργασία με τη Τζίνα Καλογήρου], “Τυπολογία του οξύμωρου”, Proceedings of the 9thInternational Con­ference on Greek Linguistics (ICGL 9, 29-31 October 2009, Chicago, Illinois), University of Chicago / Ohio State University, 2011, σσ. 321-333.

[Προσβάσιμο στο http://home.uchicago.edu/~cchatzop/ICGL2009BETA.html].

 1. [ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ / ‘Πολυσημικό’]

[Νάκας]   Σχήματα (Μορφο)λεξικής και Φρα­στικής Επα­νά­ληψης, α΄ : Κεφ.1

 1. [ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ, ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΠΛΟΤΗΤΑ]

[Νάκας]   Σχήματα (Μορφο)λεξικής και Φρα­στικής Επα­νά­ληψης, α΄ : Κεφ.2

 1. [ΧΙΑΣΤΟ, ΚΥΚΛΟΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΟΛΗ]

[Νάκας]   Σχήματα (Μορφο)λεξικής και Φρα­στικής Επα­νά­ληψης, α΄ : Κεφ.3

 1. [ΣΥΝΩΝΥΜΙΚΟ, ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΟΣ]

Νάκας, Θαν. 2012. “Η ‘συνωνυμική παράταξη’ ως στοιχείο ύφους του Παπαδιαμάντη”, στο Εταιρεία Παπαδιαμαντι­κών Σπουδών / Πρα­κτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Τόμος Α΄, Σκιάθος 29 Σε­πτεμβρίου 2 Οκτωβρίου 2011, Δόμος, σσ. 327-370.

 1. [ΟΜΟΗΧΙΑ]

Νάκας, Θαν. & Μαγουλά, Ευγ. & Καποθανάση, Αφρ. 2010. “Η ομοηχία στη Νέα Ελληνική: ορο­λο­γία και τυπολογία”, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 30 (2-3.5.2009), σσ. 436-449.

 1. [ΥΠΕΡΒΑΤΟ]

α. Νάκας, Θαν. 2008. “Σχετικά με το Υπερβατό Σχήμα Λόγου (πει­ραματική εφαρμογή στα χαϊκού του Η­λί­α Κε­φά­λα)”, περ. Μαν­δραγόρας, τεύχος 36 (με ένα «αφιέ­ρωμα στον Ηλία Κεφάλα»), σσ. 85-94.

β. Νάκας, Θαν. 2013. “Για την υπερβατική σύνταξη (‘σχῆμα ὑπερβατὸν’) στον ποιητικό λόγο του Κω­στή Παλαμά”, Γ΄ Διεθνές Συνέδριο (20-25 Οκτωβρίου 2013): Η Ποίηση και η Ποιητική του Κωστή Παλαμά (70 Χρόνια από τον Θάνατό του), Ίδρυμα Κωστή Πα­λαμά & Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ. 737-769.

γ. “ ‘Σχήμα υπερβατόν’ (Μια αδρομερής τυπολογική κατάταξη των περιπτώσεων ασυνεχούς / υπερβατικής σύντα­ξης) [με παραδείγματα από τα νέα και τα αρχαία ελληνικά], ΑΠΘ / ΙΝΣ / Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 35 (2015), σσ. 388-409].

 1. [ΕΠΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ]

α. Νάκας, Θαν. 1996(α). “Αθροιστική επανάληψη / επαναδίπλωση” στις Μελέτες για την Ελ­λη­νική Γλώσ­­σα / Πρακτικά της 16ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (4-6 Μαϊου 1995), Θεσσαλονίκη, σσ. 470 -81.

β. Νάκας, Θαν. 1996 (β).“Λεξική και φραστική επανάληψη / επα­να­δίπλωση”, Λεξικογραφικόν Δελτίον (Ακαδημίας Αθη­νών), τόμ. Κ΄, σσ. 221-332.

γ. Νάκας, Θαν. 1998- 1999. “Λεξική και φραστική επανάληψη / επα­ναδίπλωση (Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ Μέρος)”, περ. Γλώσσα, τεύχη 46 (σσ. 5-25), 47(7-31), 48 (47-55), 49 (39-57).

δ. Νάκας, Θαν. & Τζίνα Καλογήρου. 2014. “Patterns of Word and Phrase Repetition as Lin­guistic Universalia in Fol­ktales”, Narratives Across Space and Time: Trans­missions and Adaptations (Proceedings of the 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research / ISFNR, June 21-27, 2009 Athens), Academy of Athens / Publications of the Hellenic Folklore Research Center, n. 31, vol. II, 577-596.

 1. [ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ, ΕΠΙΦΟΡΑ]

α. Νάκας, Θαν. 2009. “Σχήματα λεξικής και φραστικής επανάληψης στη ρητορική και τη λογοτεχνία”, Η Λέξη, τεύχος 200 (Απρίλιος-Ιούνιος) σσ. 205-19

β. Νάκας, Θαν. [et alii]. Ρητορικός Πα­παδιαμάντης, σσ. 43-249.

γ. Νάκας, Θαν. 2015. Συνθετικοπαραγωγική επαναφορά σε αρχαιοελληνικά και νεοελληνικά κείμενα (πεζά και ποιη­τικά)”, στον συλλογικό τόμο Γλωσσική Παιδεία (35 Μελέτες Αφιερωμένες στον Καθηγητή Ναπολέοντα Μήτση), Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας, Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιμέλεια Γ. Ανδρουλάκης, Εκδόσεις Gutenberg, σσ. 84-100.

δ. Νάκας, Θαν. 2016. “Όψεις του σχηματικού λόγου στον Σοφοκλή (πραγματώσεις και συνδυασμοί της ‘επανα­φο­ράς’, του ‘πολύπτωτου’ και του ‘ετυμολογικού’ σχήματος)”, ΠΕΦ / Σεμινάριο 42: Σοφοκλής, ο Μεγάλος Κλα­σικός της Τραγωδίας, 467-479.

 1. [ΕΠΑΝΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΛΕΞΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΦΥΡΣΗ]

[Κατσούδα & Νάκας] Όψεις της Νεολογίας: Σύμφυρση και Επα­νετυ­μολόγηση ([Πα­τάκης]), 318 σσ.

 1. [ΠΟΛΥΠΤΩΤΟ / ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ]

α. Νάκας, Θαν. 2017. “Σχετικά με τo λεγόμενο ‘πολύπτωτον’ (πολυμορφικό) σχήμα λόγου”,  Μελέτες για την Ελ­λη­νική Γλώσσα, 37 (σε εκτύπωση).

β. Νάκας, Θαν. 2016. “Όψεις του σχηματικού λόγου στον Σοφοκλή (πραγματώσεις και συνδυασμοί της ‘επανα­φο­ράς’, του ‘πολύπτωτου’ και του ‘ετυμολογικού’ σχήματος)”, ΠΕΦ / Σεμινάριο 42: Σοφοκλής, ο Μεγάλος Κλα­σικός της Τραγωδίας, 467-479.

γ. Νάκας, Θαν. [et alii]. Ρητορικός Πα­παδιαμάντης, passim.

 1. [ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ]

Νάκας, Θαν. 2016. “Όψεις του σχηματικού λόγου στον Σοφοκλή (πραγματώσεις και συνδυασμοί της ‘επανα­φο­ράς’, του ‘πολύπτωτου’ και του ‘ετυμολογικού’ σχήματος)”, ΠΕΦ / Σεμινάριο 42: Σοφοκλής, ο Μεγάλος Κλα­σικός της Τραγωδίας, 467-479.

 1. [ΑΣΥΝΔΕΤΟ, ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ, κ.ά.π.]

Νάκας, Θαν. [Σε συνερ­γασία με τους Μ.Ζ. Κοπιδάκη, Γ.Α. Χριστοδούλου και Ν.Α.Ε. Καλοσπύρο]. Ρητορικός Παπαδιαμάντης, ([Πα­τάκης]), 303 σσ.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.