Σπουδές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ­ΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙ­ΣΤΗ­ΜΙ­Ο ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

 

 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» (Πρυτανική Πράξη 37 / 19.3.2015 / ΦΕΚ 796 / 6.5.2015)

Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα

Κατευ­θύνσεις:

  1. Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση (τριάντα θέσεις)
  1. Ρητορική και Θετικές Επιστήμες (τριάντα θέσεις)

Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

 Απονεμόμενος τίτλος

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος, η κάθε κατεύθυνση χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ. Π.Μ.Σ.), προσφέροντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη της επιχειρηματολογικής έκφρα­σης και της πειθούς, ‒αλλά και παρέχοντας γνώσεις, αφενός σχετικά με την ιστορία της ρητορικής και την καταλυτική της επίδραση στην εξέλιξη των κοινωνικοπολιτικών και εκπαιδευτικών συ­στημάτων των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, αφετέ­ρου σχετικά με τις τεχνικές παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και ανάλυσης και παραγωγής ποικίλων πολυ­τροπικών κειμένων για χρήση στα ηλε­κτρονικά μέσα και στο διαδίκτυο‒, στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων- ερευνη­τών, οι οποίοι προέρχονται τόσο από το χώρο των επιστημών (ανθρωπιστικών και θετικών) όσο και από το χώρο της πολιτικής, της εκπαί­δευ­σης, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των ΜΜΕ και οι οποίοι επι­ζητούν τη δυνατότητα αποτελεσμα­τικό­τερης επικοι­νωνίας μέσα και έξω από τον εργα­σι­ακό τους χώ­ρο.

Οι απόφοιτοι του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπό­βαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απα­σχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την επιστήμη τους ή με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, στο χώρο της εκπαίδευσης, της νομικής και της πολιτικής επιστήμης, της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων των επιχειρήσεων και αλλού, με στόχο την ανά­δειξή τους σε στελέχη με συμβουλευτικά και διοι­κητικά καθήκοντα. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το χώρο της εκπαίδευσης, το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση εκπαι­δευτικών ως στελεχών ειδικών στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την εισαγωγή και την ενίσχυση μαθημάτων ρητο­ρικής και επιχειρηματολογίας, καθώς και σχετικών πρα­κτικών ασκήσεων, και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη, καθώς και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, [1] πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Παιδα­γωγικών, Ελληνικής Φιλο­λο­γίας και Ξενόγλωσσων Φιλολογιών, Θεολογίας, Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Θε­τικών Επιστημών, Πληροφορικής, Επι­κοι­νωνίας και ΜΜΕ), καθώς και των Πολυτεχνικών Σχολών· [2] πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού α­ντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 12γ, του ν. 2916/01 (ΦΕΚ 114 Α΄)· [3] πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένων ανώτατων τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρών της Ευ­ρω­­παϊκής Ένωσης.

Σε περιπτώσεις πτυχιούχων των οποίων τα προηγούμενα Προγράμματα Σπου­δών παρουσιάζουν εμφανείς ελλείψεις σε βασικά γνωστικά αντικείμενα απαραίτητα για την παρακολούθηση του Δ.Μ.Π.Σ. ή έχουν πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία χωρίς πτυχίο συναφούς γνωστικού αντικειμένου, συστήνεται Ειδική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται αναλόγως.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το ως άνω ΠΜΣ πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φο­ρείς.

(γ) Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις παρακάτω: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική.

 Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Δίδακτρα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώ­σε­ων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπό­νηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονι­σμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται δύο του­λάχιστον ημέρες την εβδομάδα και ώρες από 15.00 – 21.00. Ανεπαρκής παρακολού­θηση συνι­στά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, πρακτική ά­σκηση ή εργαστήριο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του ΠΜΣ καταβάλλοντας το ποσό των 3200€ (800 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου, με τον τρόπο καταβολής που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ).