«Τα ποιήματα συμβαίνουν: ο Βύρων Λεοντάρης και η εποχή του»

Επιστημονική Συνάντηση 

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Ε.Κ.Π.Α  

Αθήνα,  Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Οκτωβρίου

Αμφιθέατρο “Ιωάννης Δρακόπουλος” – Κεντρικό Κτήριο ΕΚΠΑ – Πανεπιστημίου 30,
και Αίθουσα Αγγελοπούλου Γρυπάρειο Μέγαρο: Αριστείδου 11 και Σοφοκλέους

Με χαρά σας καλούμε να παρακολουθήσετε την Επιστημονική συνάντηση «Τα ποιήματα συμβαίνουν: ο Βύρων Λεοντάρης και η εποχή του» την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου. Δείτε στα αρχεία την αφίσα και το πρόγραμμα της συνάντησης.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , , , | Σχολιάστε

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

16-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΠΑΛΕΡΜΟ

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)

Έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής Γραφής που συνδιοργανώνουμε στο Παλέρμο με το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΚΔΜΠΣ) «Δημιουργική Γραφή» (ΠΤΝ/ΠΔΜ – Τμήμα Κινηματογράφου/ΑΠΘ).

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Σχολιάστε

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα
Πιστοποιείται η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια
Το Πρόγραμμα προσφέρεται διά ζώσης και διαδικτυακά

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 01/06/2022 – 15/09/2022


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (ΦΕΚ επανίδρυσης
4002/17-09-2018, ΦΕΚ Κανονισμού 2637/30-06-2020), το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Νηπιαγωγών της
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.


Απονεμόμενος τίτλος
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση (Rhetoric, Humanities and Εducation)».
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγεί
Οι ετησίως εισαγόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι σαράντα (40) συνολικά.
Η εισαγωγή φοιτητών προβλέπεται σε ετήσια βάση.


Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής:
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών
στο ΔΠΜΣ είναι οι εξής:
(α) Οι υποψήφιοι για το ως άνω ΔΠΜΣ πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.
(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο
με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
γ. Για όλες/ους τις/τους υποψήφιες/ους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε
επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας, από τις πέντε γλώσσες
της Ε.Ε (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά). Η επαρκής γνώση [«καλή
2
γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τις/τους υποψήφιες/ους πιστοποιείται
από την κατάθεση σχετικών τίτλων σύμφωνα με το Ειδικό Παράρτημα (Α2)
απόδειξης γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. της 14ης/1/2022:
https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libra
ries/asep/html_content/SOX/2022/pararthma_glwssomatheias__%ce%912_1_2022
_el_GR.doc?lve


Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:
Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι
υποψήφιοι είναι τα εξής:
• Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΠΜΣ.
(Το έντυπο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε
www.primedu.uoa.gr).
• Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία
να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το
πρωτότυπο έγγραφο).
• Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες
γλώσσες της ΕΕ στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το
πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
• Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο ΠΜΣ).
(Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr)
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
• Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν υπάρχουν)
• Άλλα πτυχία ΑΕΙ (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).
• Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε
προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
• Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.
• Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν
εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυ –
πο έγγραφο).
• Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
• Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
(δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ)
• Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας.
• Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο
ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.
3


Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να
υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμε-νοι/-ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο – σκοπό, τη δομή,
οργάνωση, και λειτουργία του αναμορφωμένου ΔΠΜΣ (Εσωτερικός Κανονισμός
ΔΠΜΣ ΦΕΚ 2637/30-6-2020 ), καλούνται να υποβάλουν από 01/06/2022 έως
15/09/2022, την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Γραμματεία
του Τμήματος με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr ( 05 Αίτηση Εγγραφής σε Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών)
Διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η λειτουργία
του ΔΠΜΣ θα ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο 2022 – 2023.
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών – Δίδακτρα
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό
Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται είτε διά
ζώσης είτε διαδικτυακά απογευματινές ώρες.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του
ΔΠΜΣ καταβάλλοντας το ποσό των 2800€ (700 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου,
με τον τρόπο καταβολής που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ).
Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που
προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες
δικαιούνται:
Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, στις οποίες είναι συνδρομητές
το ΕΚΠΑ και το ΠΔΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/ΣΕΑΒ)

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Σχολιάστε

Πρόσκληση σε παρουσίαση ποιητικής συλλογής

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της μεταπτυχιακής μας φοιτήτριας κ. Ιωάννας Καραμαλή «Χαρακιές σε άσπρους τοίχους» (εκδόσεις Βακχικόν), που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου και ώρα 20:00΄, στο Βιβλιοκαφέ Έναστρον (Σόλωνος 101).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

-Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Διδακτικής της ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ

-Δημήτρης Μέξης, Υπ. Διδάκτωρ Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας.

Ποιήματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κυριάκου και Κωνσταντίνα Γιαννούλη.


Δείτε περισσότερα σχετικά με το βιβλίο:

Με περίμενες
στους λόφους του ύπνου σου
στις πεδιάδες των ονείρων σου
κουλουριασμένη στο μεταξένιο καταφύγιο
με μια διαρκή αγωνία
μήπως ξυπνήσεις πεταλούδα
και το πέταγμα από τόλμημα
γίνει αναγκαιότητα.

Ήρθα πολλές φορές,
μα κόπιασα να κυνηγώ φεγγάρια
πάνω από τις συστάδες σκέψεων
που ευλαβικά φυλάς
κάτω από το στρώμα σου
με μια διαρκή αγωνία
μήπως ξυπνήσω όνειρο
και ο έρωτας από βίωμα
γίνει αφήγημα.

(Ονείρων πεδιάδες, από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Δείτε περισσότερα:

https://ekdoseis.vakxikon.gr/…/xarakes-se-asprous-toixous/

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε

Συνέδριο προς τιμήν του Βασίλη Βασιλικού


Call for papers

Το Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ, το Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής
ΠΔΜ-ΑΠΘ, το Tμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και οι Εκδόσεις
Κέδρος διοργανώνουν Συνέδριο προς τιμήν του Βασίλη Βασιλικού το
διήμερο 18-19 Νοεμβρίου 2022, στο Αμφιθέατρο Μαρασλείου
(Μαρασλή 4, Αθήνα).


Το Συνέδριο θα είναι αφιερωμένο στον Βασίλη Βασιλικό, του
οποίου το έργο καλύπτει ένα χρονικό άνυσμα επτά δεκαετιών,
περνώντας από το μυθιστόρημα, τη νουβέλα, το διήγημα, την
αυτοβιογραφία, το ημερολόγιο, την ποίηση, το θέατρο, το
κινηματογραφικό σενάριο, τη δημοσιογραφία. Δημιουργός πληθωρικός
και πολυεπίπεδος, ο Βασιλικός αφοσιώνεται με πραγματικό πάθος στην
υπόθεση της γραφής, που ταυτίζεται με την ίδια την ύπαρξή του. Ακόμη
και όταν δεν γράφει ο ίδιος, ασχολείται με τη γραφή των άλλων:
δημοσιεύει βιβλιοκρισίες του σε εφημερίδες και περιοδικά, λαμβάνει
μέρος σε παρουσιάσεις βιβλίων και ασχολείται με την τηλεοπτική
εκπομπή Άξιον εστί.


Στόχος του Συνεδρίου είναι να καλύψει ποικίλες πτυχές ενός
έργου που φτάνει τους 120 τίτλους, διατρέχει όλη τη νεότερη ελληνική
ιστορία, από τη δεκαετία του ’40 μέχρι σήμερα, ενός έργου που συχνά
υπερβαίνει τα συμβατικά όρια των λογοτεχνικών ειδών και διαλέγεται
με μείζονες ξένους και Έλληνες συγγραφείς, αποτυπώνοντας συχνά την
ίδια την περιπέτεια της γραφής. Με ορόσημα την εμβληματική Τριλογία
2 (1961), το αριστουργηματικό Ζ, φανταστικό ντοκιμαντέρ ενός
εγκλήματος (1966) –που, χάρη και στην περίφημη ταινία του Κώστα
Γαβρά, του εξασφαλίζει την παγκόσμια καταξίωση– και τον δαιδαλώδη
Γλαύκο Θρασάκη (1975), η πολύμορφη πεζογραφία του Βασιλικού
αποτελεί μια σπάνια πινακοθήκη μεταιχμιακών χαρακτήρων που
βρίσκονται σε αναζήτηση ταυτότητας, ένα πεδίο απροσδόκητων
διακειμενικών συσχετίσεων, ένα σημείο συνάντησης του ατομικού με
το συλλογικό, έναν ευφάνταστο συνδυασμό ερευνητικής τεκμηρίωσης
και μυθοπλασίας, έναν διαρκή προβληματισμό πάνω στη δύναμη της
μνήμης και στα όρια της γραφής.


Βαθιά Έλληνας και βαθιά Ευρωπαίος, αληθινός πολίτης του
κόσμου, ο Βασιλικός γράφει για τη Βουλγαρική Κατοχή στη Μακεδονία,
τα σκληρά μετεμφυλιακά χρόνια, τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη,
τη δικτατορία όπως τη βιώνουν οι Έλληνες του εξωτερικού, τα πρώτα
χρόνια της Μεταπολίτευσης, αλλά και για πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η
Ρώμη, η Μόσχα και η Βουδαπέστη, αποτυπώνει στο χαρτί την
προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας αλλά και του Στέλιου Καζαντζίδη,
ομολογεί τις επιδράσεις που δέχεται από τον Αντρέ Ζιντ αλλά και από
τον Γιώργο Θεοτοκά. Συγγραφέας που βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με
το έργο του και την πραγματικότητα που τον περιβάλλει, καθώς γράφει
και ξαναγράφει τα κείμενά του, μεταλλάσσει συνεχώς τα βιβλία του, με
αλλαγές τίτλων και διαρκείς τροποποιήσεις.


Ενεργός πολίτης που δίνει τον αγώνα του κατά της δικτατορίας
των συνταγματαρχών μέσω της γραφής, δεν διστάζει να αναλάβει
καίριες θέσεις στα μεταπολιτευτικά χρόνια: Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής και Υπεύθυνος Προγράμματος στην ΕΡΤ (1981-1984),
3 Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων (1994-1996), Πρέσβης της
Ελλάδας στην UΝΕSCΟ (1996-2004), Μέλος του Ελληνικού
Κοινοβουλίου (από το 2019 μέχρι σήμερα).


Αυτή την πολυμορφία του έργου και του βίου του Βασίλη Βασιλικού θα προσπαθήσει να καταδείξει αυτό το Συνέδριο, μέσα από θεματικούς άξονες όπως:


Η πεζογραφία του Βασίλη Βασιλικού
Ο Βασίλης Βασιλικός και το μυθιστόρημα-ντοκουμέντο
Διακειμενικές επιδράσεις στο έργο του Βασίλη Βασιλικού
Ο αυτοβιογραφικός και ημερολογιακός λόγος του Βασίλη Βασιλικού
Το ποιητικό έργο του Βασίλη Βασιλικού
Η δραματουργία του Βασίλη Βασιλικού
Ο Βασίλης Βασιλικός ως μεταφραστής
Οι μεταφράσεις των βιβλίων του Βασίλη Βασιλικού
Ο Βασίλης Βασιλικός και η κριτική βιβλίου
Ο Βασίλης Βασιλικός και η δημοσιογραφία
Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταπλάσεις των έργων του Βασίλη
Βασιλικού
Η θητεία του Βασίλη Βασιλικού ως Διευθυντή Προγράμματος στην ΕΡΤ
(1981-1984)
Ο Βασίλης Βασιλικός και η τηλεοπτική εκπομπή Άξιον Εστί

Υποβολή προτάσεων για εισήγηση
Έως και τις 20 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση
synedrio.vassilikos@gmail.com


Ανακοίνωση αποδοχών: 10 Ιουλίου 2022
Έκταση περίληψης: έως 250 λέξεις
Διάρκεια εισηγήσεων: 20 λεπτά


Επιστημονική επιτροπή:

Αγάθος Θανάσης (πρόεδρος)
Ζώρας Γεράσιμος
Καλογήρου Τζίνα
Καλφόπουλος Κώστας
Κουμασίδης Ιορδάνης
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Πάτσιου Βίκυ
Σαΐνης Αριστοτέλης


Οργανωτική επιτροπή:
Κουμασίδης Ιορδάνης
Γκάτσου Νεφέλη
Γκορίτσα Χριστίνα
Οικονομοπούλου Βάσω
Πατεράκη Μαρία


Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ελληνική Γλώσσα, Επιστήμες και Πολιτισμός»

Το Πανεπιστήμιο Καΐρου σε συνεργασία με το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» διοργανώνουν Διεθνή Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο:

«Ελληνική Γλώσσα, Επιστήμες και Πολιτισμός»

την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

στο Χώρο του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου του Καΐρου με παράλληλες εισηγήσεις και εκδηλώσεις και των τριών φορέων.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

3η-Διημερίδα-«Ρητορική-και-Δημιουργικός-Λόγος-στην-Εκπαίδευση»

Σας περιμένουμε στην καθιερωμένη 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά (Πειραιώς και Επονιτών 21, 18547 Πειραιάς), 13/5/22, 15.30-21.00.

Η ημερίδα αποτελεί μια συνάντηση (ζωντανή μετά από αρκετό καιρό) της εκπαιδευτικής κοινότητας που ασχολείται με τη ρητορική στην εκπαίδευση και μάλιστα των αποφοίτων και των φοιτητών του μεταπτυχιακού της Ρητορικής. Μέσα από μια ποικιλία εισηγήσεων θα αναζητηθούν πτυχές δημιουργικής σκέψης και λόγου με εφαρμογές σε επιστημονικά πεδία και τομείς που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και εξειδικευμένους ερευνητές.

Η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία γνωριμίας και κάθε ενδιαφερόμενου με τις ποικίλες διαστάσεις του αντικειμένου της ρητορικής τέχνης.

Εγγραφές εδώ: https://forms.gle/uHDSgDP6LKenctDG6 (θέσεις περιορισμένες).

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης διάρκειας 7 διδακτικών ωρών.

Το πρόγραμμα της Διημερίδας

Ανακοίνωση

Περιλήψεις εισηγήσεων

Από τη Γραμματεία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Νηπιαγωγών

ΔΔΠΜΣ «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: | Σχολιάστε

«Η ελληνική γλώσσα απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών. Απεικονίσεις και συμβολισμοί».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Φιλολογική Ιστορική Αρχαιολογική Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.) σε συνεργασία με τον Φιλολογικό Ιστορικό Λογοτεχνικό Σύνδεσμο (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, την Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας και τους Φίλους Μουσείου Πόλης Καρδίτσας διοργανώνουν  το Σάββατο, 9 Απριλίου 2022, και ώρα  19.00 μ.μ, διαδικτυακή διάλεξη με ομιλήτρια την κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα:

«Η ελληνική γλώσσα απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών. Απεικονίσεις και συμβολισμοί».

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την διάλεξη στο zoom στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://authgr.zoom.us/j/94708406422?pwd=eXIxSU5KWDdJalE2TER6dytmdFlGQT09

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Διαδικτυακή Παρουσίαση της ηλεκτρονικής Βιβλιογραφίας Παπαδιαμάντη (1879-2018)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ σας προσκαλεί στη διαδικτυακή παρουσίαση της ηλεκτρονικής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (1879-2018) την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, ώρα 7μμ. Θα χαιρετήσουν η καθ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη (πρόεδρος της ΕΠΣ) και ο Σπύρος Αλεξόπουλος (Διεύθυνση Δωρεών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)) Θα μιλήσουν ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος βιβλιογράφος, ποιητής, κριτικός και οι επιμελήτριες Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου (για την περ. 1879-1960) και Μαρία Αποστολίδου (για την περ. 1961-2018) Συντονίζει ο αναπλ. καθ. Λάμπρος Βαρελάς (αντιπρόεδρος της ΕΠΣ)

 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/4/22, στις 7.00 μ.μ. 

Σύνδεσμος:https://authgr.zoom.us/j/94324258137?pwd=ai9MTzIyK25MUm5FMn- 

Meeting ID: 943 2425 8137 Passcode: 960955  

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Ρήσεις & Αντι – Ρήσεις 2022

Στ΄ Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων

ΔΗΛΩΣΗ ΚΡΙΤΩΝ

Κάλεσμα Κριτών Το 5ο Γυμνάσιο Παλ. Φαλήρου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ομάδας Ρητορικής του σχολείου, συνδιοργανώνει με 13 ακόμη Γυμνάσια τους Στ΄ Διασχολικούς Αγώνες Γυμνασίων Ρητορικής Τέχνης «Ρήσεις και Αντι-Ρήσεις 2022». Οι αγώνες γίνονται με την επιστημονική στήριξη και συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση και του Διαπανεπιστημιακού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ, την Κυριακή 8 Μαϊου 2022, στον χώρο του σχολείου, και ώρα 9.00-17.00. Οι αγώνες έχουν την έγκριση του ΙΕΠ και του ΥΠΑΙΘ.
Η συνάντηση θα περιλαμβάνει τα αγωνίσματα των Διττών Λόγων, του Αυθόρμητου Λόγου και της Εκφραστικής Ανάγνωσης.
Οι Κριτές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής και αναμνηστικό δώρο.

Δήλωση Κριτών έως 15 Απριλίου 2022

Δείτε στην πλατφόρμα τις οδηγίες:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpg4zg0uTEijpIjvzXW4oG0jHIV9XZD_R3MYkIuscELbBFGA/viewform?usp=sf_link

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Σχολιάστε