6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

14-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει την
ιδιαίτερη τιμή και χαρά να διοργανώσει το επετειακό 16ο Διεθνές Συνέδριο
Ελληνικής Γλωσσολογίας (16ο ΔΣΕΓ), το οποίο συμπληρώνει και γιορτάζει τα 30
χρόνια από την πρώτη διοργάνωσή του το 1993.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 14-17 Δεκεμβρίου 2023 στο Κέντρο
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ.

Στο Συνέδριο γίνονται δεκτές περιλήψεις για προφορικές ή αναρτημένες
ανακοινώσεις και προτάσεις για θεματικές συνεδρίες και για ομάδες εργασίας
για όλες τις πτυχές της μελέτης και ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας
(φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία,
ιστορική γλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία,
νευρογλωσσολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, εκπαιδευτική γλωσσολογία,
διδακτική της γλώσσας, μετάφραση, κτλ.).

  _____

Γενικές Συνεδρίες (προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις)

Οι περιλήψεις θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

*       να είναι ανώνυμες με γλώσσες συγγραφής την ελληνική ή την αγγλική,
*       να μην ξεπερνούν τη μία σελίδα τηρώντας τις εξής προδιαγραφές: μονό
διάστιχο, 2,5 εκ. περιθώρια περιμετρικά και γραμματοσειρά Times New Roman 12
(στο όριο αυτό συμπεριλαμβάνονται πίνακες, παραδείγματα, γραφήματα,
βιβλιογραφικές αναφορές, κτλ.),
*       να σημειώνεται αν η περίληψη προορίζεται για προφορική ανακοίνωση,
για αναρτημένη ανακοίνωση ή και για τα δύο,
*       να υποβάλλονται σε αρχείο pdf ηλεκτρονικά μέσω της Φόρμας Υποβολής
Περίληψης https://www.new.enl.auth.gr/icgl16/icgl-16-abstract-submission/ .

Σημειώνεται ότι κάθε ερευνητής/τρια μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο περιλήψεις
το ανώτατο (δύο αυτόνομες, ή μια αυτόνομη και μία σε συνεργασία ή δύο σε
συνεργασία). Ο περιορισμός αυτός ισχύει για τις γενικές και τις θεματικές
συνεδρίες, δηλαδή δεν μπορεί ένας/μία ερευνητής/τρια να υπερβεί των αριθμό
των δύο εργασιών είτε μετέχει σε γενικές ή θεματικές συνεδρίες είτε και στις
δύο.

  _____

Θεματικές Συνεδρίες

Παράλληλα με τις γενικές συνεδρίες, θα διοργανωθεί μια σειρά θεματικών
συνεδριών. Οι προτάσεις για θεματικές συνεδρίες πρέπει να αποσταλούν
στους/στις διοργανωτές/τριες του συνεδρίου ( icgl16@enl.auth.gr ) και να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους στόχους και τη
συνεισφορά της θεματικής συνεδρίας, τον αριθμό των ομιλιών, τους τίτλους και
τους/τις ομιλητές/τριες. Οι προτάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δύο
σελίδες (μονό διάστιχο, 2,5 εκ. περιθώρια περιμετρικά και γραμματοσειρά
Times New Roman 12). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους/στις διοργανωτές/τριες των
θεματικών συνεδριών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  _____

Ομάδες εργασίας

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα υπάρξει η δυνατότητα συγκρότησης ομάδων
εργασίας σε διάφορες θεματικές. Στόχος των ομάδων εργασίας είναι να δοθεί η
ευκαιρία για συνάντηση και ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των ερευνητών/τριών
(έμπειρων και νεότερων) πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές, έτσι ώστε να
υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και να τεθούν οι βάσεις για νέες
συνεργασίες και ερευνητικά προγράμματα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να
ενημερώσουν την οργανωτική επιτροπή για τη θεματική που προτείνουν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση  . Οι θεματικές θα συγκεντρωθούν και θα προγραμματιστεί ο χώρος και ο χρόνος συνάντησης των ομάδων εργασίας. Οι σύνεδροι θα είναι ελεύθεροι να παρακολουθήσουν τις ομάδες εργασίας που θα επιλέξουν.

  _____

Σημαντικές ημερομηνίες

*       Πρόσκληση για περιλήψεις και θεματικές συνεδρίες: Νοέμβριος 2022
*       Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 15 Μαρτίου 2023
*       Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων: 31 Μαΐου 2023
*       Προθεσμία υποβολής θεμάτων για ομάδες εργασίας: 1 Σεπτεμβρίου 2023
*       Προθεσμία εγγραφής ομιλητών/τριών: 10 Σεπτεμβρίου 2023

  _____

Ιστότοπος Συνεδρίου  https://www.enl.auth.gr/icgl16/

  _____

ICGL 16

CALL FOR PAPERS

16th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEK LINGUISTICS
14-17 DECEMBER 2023, THESSALONIKI, GREECE

header-new2-1024.jpg

The Department of Theoretical and Applied Linguistics of the School of
English, Aristotle University of Thessaloniki is honoured and pleased to
announce the 16th International Conference on Greek Linguistics (16th ICGL),
which is an anniversary event celebrating the 30 years of the conference.

The conference will be held on 14-17 December 2023 at the Aristotle
University Research Dissemination Center.

We invite abstract submissions for oral or poster presentations and
proposals for thematic sessions and working groups on any aspect of the
linguistic study and analysis of Greek (phonetics, phonology, morphology,
syntax, semantics, pragmatics, historical linguistics, sociolinguistics,
psycholinguistics, neurolinguistics, computational linguistics, educational
linguistics, language instruction, translation, etc.).

  _____

Regular sessions (oral or poster presentations)

Abstract submissions should meet the following guidelines:

*       They should be anonymous and written in English or Greek.
*       They should be up to one page long (single spaced, 2.5cm margins on
all sides and 12pt Times New Roman font size). The one-page limit includes
any examples, tables, graphs, references, etc.
*       Authors should indicate whether the abstract is to be considered for
an oral presentation, a poster presentation, or both.
*       Abstracts should be submitted as PDF files via the https://www.new.enl.auth.gr/icgl16/icgl-16-abstract-submission/ Abstract Submission Form.

Each author may submit up to two abstracts (for two single-authored papers
or one single-authored and one co-authored or two co-authored papers). This
restriction applies irrespective of whether papers are submitted to general
or thematic sessions.

  _____

Thematic sessions

A number of thematic sessions will run in parallel to the general sessions
of the conference. Proposals for thematic sessions should be sent to the
organisers ( mailto:icgl16@enl.auth.gr ) including information on the aims and contribution of the thematic session, number of talks, titles and authors. Proposals should be up to two pages long (single spaced, 2.5cm margins on all sides and 12pt Times New Roman font size). More information about the reviewing process will be sent to the thematic session organisers in due course.

  _____

Working groups

During the conference, participants will have the opportunity to form
working groups on topics of their interest. Working groups will provide the
opportunity to delegates to meet and discuss with other researchers
(experienced or early career), share common interests on specific scientific
areas, exchange knowledge and experiences, and initiate new collaborations
and research programs. Participants who wish to organize a working group are
welcome to submit a short proposal with information about its content.
Proposals should be submitted at  icgl16@enl.auth.gr
icgl16@enl.auth.gr. The topics will be collected and the working groups will
be scheduled. Interested delegates will be free to attend the working
group(s) of their choice.

  _____

Important dates

*       Call for papers and thematic sessions: November 2022
*       Deadline for abstract submission: March 15, 2023
*       Notification of acceptance: May 31, 2023
*       Deadline for topics for Working groups: September 1, 2023
*       Author registration deadline: September 10, 2023

  _____

Conference website 

https://www.enl.auth.gr/icgl16/


Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε

“Η Ζάκυνθος τιμά τη ζωή και το έργο του ποιητή Νικολάου – Ούγου Φώσκολου”

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην εκδήλωση με θέμα:

“Η Ζάκυνθος τιμά τη ζωή και το έργο του ποιητή Νικολάου – Ούγου Φώσκολου” που θα γίνει το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, ώρα 19.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, στην Αθήνα.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε

Ζ’ Διεθνές Συνέδριο Ελληνικών Σπουδών

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο *Ζ’ Διεθνές Συνέδριο Ελληνικών Σπουδών
στη μνήμη της Ι. Κοβαλέβα, το οποίο θα διεξαχθεί στις 26-28 Απριλίου 2023, στο Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας εξ αποστάσεως (μέσω της πλατφόρμας zoom).

Z’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΙΡΙΝΑΣ ΚΟΒΑΛΕΒΑ
Μόσχα, 26-28 Απριλίου 2023


Από 26 έως και 28 Απριλίου 2023 το Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας διοργανώνει το Έβδομο
Διεθνές Συνέδριο, αφιερωμένο στη μνήμη της διαπρεπούς συναδέλφου Ι.
Κοβαλέβα. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργούν τμηματικές ενότητες πάνω
στα κλασσικά, μεσαιωνικά και σύγχρονα θέματα των ελληνικών σπουδών.


Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

— αρχαιοελληνική γραμματεία,
— λογοτεχνία και γλώσσα του Βυζαντίου,
— πρώιμη και μεσαιωνική δημώδης ελληνική λογοτεχνία και μεσαιωνική
ελληνική γλώσσα,
— σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία,
— νεοελληνική γλώσσα,
— ζητήματα ελληνικής λαογραφίας και εθνογλωσσολογίας,
— ελληνο-ρωσικές σχέσεις στην γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, πολιτισμό,
— ζητήματα μετάφρασης λογοτεχνικών κειμένων από τα ελληνικά στα ρωσικά.


Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε διαδικτυακή μορφή (μέσω της πλατφόρμας
ZOOM).


Γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου θα είναι η ρωσική, η ελληνική και η αγγλική.

Η διάρκεια των ανακοινώσεων έως 15 λεπτά. Μετά από κάθε ανακοίνωση
προβλέπεται συζήτηση (5 λεπτά). Πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να
βρείτε επίσης στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας στη διεύθυνση
http://byzant.philol.msu.ru.
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Ολόκληρα κείμενα των εισηγήσεων
μπορούν να δημοσιευτούν στο επιστημονικό περιοδικό «Kathedra»:
http://kathedra-ens.ru.


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://lomonosov-msu.ru/eng/event/7894/, καθώς και
να στείλουν τη δήλωση συμμετοχής τους (βλ. παρακάτω) στην Γραμματεία της
Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kongresskovaleva@gmail.com έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2023.


Πληροφορίες για την αποδοχή της συμμετοχής σας στο Συνέδριο θα λάβετε έως
την 10 Μαρτίου του 2023.


Δήλωση συμμετοχής
Ονοματεπώνυμο
Τόπος και θέση εργασίας
e-mail
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Τίτλος ανακοίνωσης
Σύντομη περίληψη (μέχρι 200 λέξεις)

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Κύκλοι ποίησης: Στέλλα Αλεξίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διιδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ – ΠΤΝ/ΠΔΜ) στο πλαίσιο της δράσης,

«Κύκλοι Ποίησης»

προσκαλεί τη

Στέλλα Αλεξίου,

πτυχιούχο Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κύπρου

την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου στην αίθουσα ΑΑ, στο Νέο Χημείο

στις 17:00.

Το θέμα της εισήγησής της είναι:

«Μια παράδοση για τον Κ.Π. Καβάφη εις μνήμην Θανάση Νάκα»

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η γνωριμία με έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της νεοελληνικής ποίησης τον Κ.Π. Καβάφη ακολουθώντας ένα σύστημα χρήσης βιβλιογραφικού υλικού που οδηγεί στην πληρέστερη κατανόηση του θέματος και πιο συγκεκριμένα της ανάγνωσης. Επιπροσθέτως, πρόκειται να παρουσιαστεί η σχέση την οποία ανέπτυξε ο Αλεξανδρινός με αναγνώσματα ιατρικού περιεχομένου και στον τρόπο με τον οποίο αυτά αναδύονται στην ποίησή του μέσω αξιοποιήσης τριών ποιημάτων από τον καβαφικό κανόνα («Η αρρώστια του Κλείτου», «Ένας νέος της τέχνης του λόγου – στο 24ον έτος του», «Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου× ποιητού, εν Κομμαγηνή× 595 μ.Χ.»).

Ακολουθεί το βιογραφικό της Στέλλας Αλεξίου:

Η Στέλλα Αλεξίου (Λάρνακα, 1985) είναι πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης (2003-2007) και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κύπρου (2017). Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κώστα & Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών (2016) και του προγραμμάτος “Academy Plato: Development of knowledge and innovative ideas’’ (3o Πρόγραμμα Υποτροφιών «Ακαδημία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών») (2014-2015). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη Νεοελληνική ποίηση (19ος & 20ος αιώνας), την παιδική λογοτεχνία, τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, τη λαογραφία και τη διερευνητική δημοσιογραφία. Έχει δώσει διαλέξεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχει λάβει μέρος σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια. Ασχολείται κυρίως με το έργο του Κ.Π. Καβάφη.

Σε όσες και όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, να αποστείλουν τη φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στην ηλεκτρονική τάξη στον ηλεκτρονικό λογαριασμό kykloipoiisis@gmail.com

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Ετικέτες: , , , | Σχολιάστε

Κύκλοι ποίησης: Δημήτρης Κοσμόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διιδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ – ΠΤΝ/ΠΔΜ) εγκαινιάζει για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022- 2023 την δράση,

«Κύκλοι Ποίησης»

Άνθρωποι του πνεύματος, ποιητές, κριτικοί, δοκιμιογράφοι θα μιλήσουν για τις προοπτικές, τις προκλήσεις και το μέλλον της ποιητικής γραφής.

Είναι μεγάλη μας χαρά να υποδεχτούμε ως πρώτο προσκεκλημένο – ομιλητή,

τον Δημήτρη Κοσμόπουλο,

ποιητή, δοκιμιογράφο, μεταφραστή, Διευθυντή του περιοδικού «Νέα Ευθύνη»,

την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 στην αίθουσα ΑΑ, στο Νέο Χημείο στις 18:00.

Το θέμα της εισήγησής του είναι:

“Η επαναδιαπραγμάτευση των όρων: Η ποιητική έκφραση στην ελληνική γλώσσα σήμερα. Προβλήματα και προοπτικές».

Ακολουθεί το βιογραφικό του Δημήτρη Κοσμόπουλου:

Ο Δημήτρης Κοσμόπουλος γεννήθηκε το 1964 στο Κοντογόνι (Παπαφλέσσα) Πυλίας στην Μεσσηνία. Μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Είναι ποιητής, δοκιμιογράφος και μεταφραστής.

Έχει εκδώσει έντεκα ποιητικά βιβλία και τρία βιβλία δοκιμίων για θέματα λογοτεχνίας και κριτικής. Δοκίμια, μεταφράσεις και κριτικά κείμενά του έχουν δημοσιευθεί στα περισσότερα λογοτεχνικά περιοδικά και σε εφημερίδες. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες και στα αραβικά, και έχουν συμπεριληφθεί σε ελληνικές και ξένες ανθολογίες. Ανθολογίες από την ποίησή του έχουν εκδοθεί στα γαλλικά, στα ιταλικά και στα αλβανικά.

Διευθύνει το λογοτεχνικό περιοδικό Νέα Ευθύνη. Από το 2001 είναι μέλος της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών και από το 2004 είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. 

Το 2005 του απονεμήθηκε το Βραβείο Έλληνα Λυρικού ποιητή «Λάμπρος Πορφύρας» της Ακαδημίας Αθηνών, το 2013 το Διεθνές Βραβείο Κ.Π. Καβάφη για το σύνολο του ποιητικού του έργου και το 2018 το Βραβείο Ποιήσεως του Ιδρύματος Κώστα & 

Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και το Βραβείο «Jean Moréas» για το καλύτερο ποιητικό βιβλίο του 2018 για την ποιητική του σύνθεση Θέριστρον. Έχει μεταφράσει Άγγλους, Γάλλους , Ιταλούς και Ρώσους ποιητές.Zει και εργάζεται στην Αθήνα.Τον Ιούνιο του 2020 κυκλοφόρησε στο Παρίσι τόμος με ποιήματά του, στην σειρά ποίησης των εκδόσεων Miel des Αnges, με τίτλο Ce vin qui embaume, σε μετάφραση Michel Volkovitch. 

Η ποιητική σύνθεση Pixels που είναι είναι το ενδέκατο ποιητικό βιβλίο του, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Κέδρος» τον Νοέμβριο του 2020 και έχει ήδη μεταφραστεί στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Ιταλικά, ενώ επίκειται η έκδοσή του και στις τρεις αυτές γλώσσες. Τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσουν οι μεταφράσεις του ποιημάτων του Γουίλλιαμ Μπάττλερ Γέητς, του Γεωργίου Νόελ Γόρδων, Λόρδου Βύρωνος, και 12 ύμνοι του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, των οποίων η έκδοση ανεστάλη τον περασμένο Μάρτιο, λόγω της πανδημίας. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Διαδικτυακό εργαστήριο «Λέσχες Ανάγνωσης»

Διαδικτυακό εργαστήριο «Λέσχες Ανάγνωσης»

Έργο της Marisa Mori.

Στις 4 Νοεμβρίου 2022 ξεκίνησε το νέο διαδικτυακό εργαστήριο «Λέσχες Ανάγνωσης», το οποίο είναι ανοιχτό για όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του μεταπτυχιακού μας, και διεξάγεται κάθε Παρασκευή 7.15-9.30 μμ έως τις 25 Νοεμβρίου, με διδάσκουσα την Διδάκτορα του ΕΚΠΑ, Βούλα Χουρδάκη.

Οι «Λέσχες Ανάγνωσης» εστιάζουν σε ζητήματα πειραματικής και παιγνιώδους διάθεσης μέσα από τη λογοτεχνία και τις άλλες τέχνες με αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα παγκόσμιας δημιουργίας καθώς και σε ποικίλες τεχνικές πρωτοπορίας και πειραματισμού κατά τον 21ο αιώνα.

Στόχος των συναντήσεων είναι τόσο η θεωρητική προσέγγιση όσο και η καλλιτεχνική αυτο-έκφραση των φοιτητριών και φοιτητών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη διδάσκουσα Βούλα Χουρδάκη. (voulahourdaki@gmail.com)

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , , , | Σχολιάστε

Η Λογοτεχνία στην 9η Τέχνη

| Σάββατο 5 Νοεμβρίου – 10:30 – 18:30 | Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22)]

Με χαρά σας καλούμε στην ημερίδα Η λογοτεχνία στην 9η Τέχνη!

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

Tμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΔημιουργικήΓραφή» ΠΔΜ-ΑΠΘ

Εκδόσεις Κέδρος

18-19-20 Νοεμβρίου 2022

Αμφιθέατρο Μαρασλείου (Μαρασλή 4, Αθήνα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 πρωί

10.00 Κώστας Γαβράς Εναρκτήριος βίντεο-χαιρετισμός

10.10-11.15 Προσφωνήσεις επισήμων-Χαιρετισμοί

Θάνος Δημόπουλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ

Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Πρύτανης ΠΔΜ

Δημήτριος Καραδήμας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΚΠΑ

Αχιλλέας Χαλδαιάκης, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής ΕΚΠΑ.

Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Tμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, Πρόεδρος Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Δημήτρης Αγγελάτος, Διευθυντής Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κοινού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (Π.Δ.Μ. – Α.Π.Θ.)

Χαιρετισμός εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού

Χαιρετισμός εκ μέρους της Ε.Ρ.Τ.

Ευάγγελος Παπαθανασόπουλος, εκδότης του Κέδρου

1ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Βίκυ Πάτσιου

11.15-11.30Βαγγέλης Ραπτόπουλος Βασιλική οδός

11.30-11.45 Θανάσης Αγάθος Η εκδοτική περιπέτεια του Βασίλη Βασιλικού

11.45 -12.00 Ιορδάνης Κουμασίδης Καινοτόμες αφηγηματικές τεχνικές στο έργο του Βασίλη Βασιλικού

12.00-12.15 Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος Η ποιητική του χώρου στο έργο του Βασίλη Βασιλικού. Το παράδειγμα της λογοτεχνικής Θεσσαλονίκης.

12.15-12.30 Στράτος Μυρογιάννης Αλληγορικά δέντρα, συγγραφείς αυτοβιογραφούμενοι κι ένα γράμμα: για τον μαγικό ρεαλισμό στο έργο του Βασίλη Βασιλικού

12.30-13.00 Συζήτηση-Διάλειμμα

2ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Δημήτρης Αγγελάτος

13.00-13.15 Βίκυ Πάτσιου, Βασιλική Οικονομοπούλου Τα σιλό του Βασίλη Βασιλικού και η περιπέτεια της νεανικής γραφής

13.15-13.30 Φανή Χονδρού «Θύματα των καιρών στις αντιφάσεις των εποχών». Από τα “θύματα ειρήνης”των Σιλό του Βασίλη Βασιλικού στο ομότιτλο μυθιστόρημά του στα 1956

13.30-13.45 Gilda Tentorio Αφηγηματικές τεχνικές και ουτοπία της φυγής στα πρώιμα μυθιστορήματα τουΒ ασιλικού: Η διήγηση του Ιάσονα και Θύματα ειρήνης

13.45-14.00  Συζήτηση

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 απόγευμα

3ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Γεράσιμος Ζώρας

17.00-17.15  Δημήτρης Αγγελάτος Στο κατώφλι του μετα-ανθρώπινου:  Το φύλλο του Βασίλη Βασιλικού

17.15-17.30 Αναστασία Νάτσινα Το «αλλόφυλλο»: Φύση και ρευστότητα φύλου στο Φύλλο

17.30-17.45 Μαρία Μαργαρίτη Το δωμάτιο και η πόλη στο Φύλλο του Βασίλη Βασιλικού: μια γεω-κριτική προσέγγιση

17.45-18.00 Τζίνα Καλογήρου Το φυλλόδεντρο που εφημερεύει: μυθολογία και ποιητική του στο έργο του Βασίλη Βασιλικού

18.00-18.30 Συζήτηση-Διάλειμμα

4ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Τζίνα Καλογήρου

18.30-18.45 Νίκος Ρουμπής Το φύλλο του Βασίλη Βασιλικού: μια απόπειρα ιχνηλάτησης της απήχησης του κειμένου στο σχολικό περιβάλλον

18.45-19.00 Παρασκευή (Βιβή) Γεωργαντοπούλου Αναγνωστικές προσεγγίσεις μειζόνων έργων του 20ού αιώνα σε Λέσχες Ανάγνωσης του 21ου. Ητριλογία ΤοΦύλλο, ΤοΠηγάδι, Τ΄ Αγγέλιασμα, του Βασίλη Βασιλικού

19.00-19.15 Νάντια Φραγκούλη Πρόταση για τη διακαλλιτεχνική θεώρηση της Τριλογίας (1961) του Βασίλη Βασιλικού

19.15-19.30 Βασιλική Γιαννακού Γυναικεία πρόσωπα στην Τριλογία του Βασίλη Βασιλικού: από τη μητρική φιγούρα στο αντικείμενο της επιθυμίας και στην ιδανική ερωμένη

19.30-20.00 Συζήτηση-Διάλειμμα

5ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Αριστοτέλης Σαΐνης

20.00-20.15 Ελένη Καραγιάννη Το έργο του Βασίλη Βασιλικού στην τομή Λογοτεχνία ςκαι Τοπικής Ιστορίας: Καβάλα

20.15-20.30 Αλέξης Ζήρας   Ο απροσδόκητος (για πολλούς) έπαινος του Ανδρέα Καραντώνη από τον Βασίλη Βασιλικό

20.30-20.45 Μαρία Νικολοπούλου Η πρόσληψη του Βασίλη Βασιλικού από έναν εκπρόσωπο της γενιάς του ’70: Μιχαήλ Μήτρας

20.45-21.00 Χριστίνα Γκορίτσα Η κριτική πρόσληψη του Γλαύκου Θρασάκη από τη δεκαετία του ’70 έως τις μέρες μας

21.00-21.15 Συζήτηση

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 πρωί

6ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Θανάσης Αγάθος

10.00-10.15 Ιωάννης-Ελευθέριος Μωραΐτης (Ανα)παραστάσεις της ιστορικής μνήμης στο Ζ του Βασίλη Βασιλικού: προς την κατανόηση μιας ιστορικής μετα-μυθοπλασίας

10.15-10.30 Ασπασία Γκιόκα Το Ζ και η διακειμενική συνομιλία του Βασίλη Βασιλικού με έναν Αμερικανό φίλο

10.30-10.45 Ελένη Αθανασιάδη, Αμάντα Σκαμάγκα Η εικόνα του (ιατρο)δικαστή  στο Ζ  και στον Ιατροδικαστή του Βασιλικού:Μυθοπλασία ή ντοκουμέντο;

10.45-11.00 Μάνος Δαμασκηνός Σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις: Η σκηνοθετική ματιά της Κατερίνας Ευαγγελάτου με την όπερα Ζ (2018) στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

11.00-11.30 ΣυζήτησηΔιάλειμμα

12.00-13.30 Στρογγυλή τράπεζα

«Το Ζ και οι μεταπλάσεις του»

Συντονισμός: Αριστοτέλης Σαΐνης

Λαμβάνουν μέρος: Κατερίνα Ευαγγελάτου, Γιάννης Ζουμπουλάκης, Έφη Θεοδώρου, Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης

7ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Ιορδάνης Κουμασίδης

13.30-13.45 Ευθυμία Πέτκου Η αυτοβιογραφία του Βασίλη Βασιλικού: μεταξύ ημερολογίου και μυθοπλασίας

13.45-14.00 Σοφία Ιακωβίδου Υποτροπιάζοντας από το «εγώ» στο «εμένα»: η αυτοβιογραφία του Βασίλη Βασιλικού

14.00-14.15 Θεοδώρα Κοντογεώργη Αυτοβιογραφικός λόγος και μυθοπλαστική αφήγηση στο έργο Γλαύκος Θρασάκης του Βασίλη Βασιλικού

14.15-14.30 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου Γλαύκος Θρασάκης: Ηεξατομίκευση και το παιχνίδι του μεταμοντερνισμού

14.30-14.45 Αλίκη Τσοτσορού Ημερολόγια και Ποιήματα: Παράλληλη λειτουργία

14.45-15.00Συζήτηση

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 απόγευμα

8ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Έρη Σταυροπούλου

16.45-17.00 Σταυρούλα Τσούπρου (Το) Σκανδιναβικό σταυρόλεξο: τίτλοι, αφηγηματικές επιλογές και διακείμενα

17.00-17.15 Ελευθερία Ψαρουδάκη Έξι απογεύματα μύησης: η ρευστότητα της σεξουαλικότητας στον Άνθρωπο με το άδειο

17.15-17.30 Μαρία Σαμπατακάκη Τα καμάκια: η αποτύπωση μιας κοινωνικής μετάβασης

17.15-17.30 Βασιλική Πέτσα «Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω»: Μια πολιτισμική ερμηνεία της έμφυλης σεξεργασίας στα Καμάκια (1978) του Βασίλη Βασιλικού

17.45-18.00 Κατερίνα Μουστακάτου Όταν ο πόνος μετατρέπεται σε δημιουργία. Τα ερωτικά μυθιστορήματα του Βασίλη Βασιλικού

18.00-18.15 Μαρία Πατεράκη Ο Βασίλης Βασιλικός της Μάγιας εν συνομιλία με τα έτερα ερωτογραφήματά του  

18.15-18.45 ΣυζήτησηΔιάλειμμα

9ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Κώστας Θ. Καλφόπουλος

18.45-19.00 Αχιλλέας Καραδημητρίου Το καινοτόμο όραμα του Βασίλη Βασιλικού για την ΕΡΤ στο πλαίσιο της κρατικοδίαιτης δημόσιας τηλεόρασης

 19.00-19. Έρη Σταυροπούλου Το Άξιον Εστί του Βασίλη Βασιλικού

19.15-19.30 Τάκης Παπαγιαννίδης Ο Βασίλης Βασιλικός ως τηλεοπτική περσόνα

19.30-19.45 Αντρέας Πράσινος Η μεταφορά του έργου του Βασιλικού στη μικρή οθόνη

19.45-20.15 ΣυζήτησηΔιάλειμμα

10ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος

20.15-20.30 Σωτηρία Ροροπούλου Τηλεοπτικές μεταπλάσεις των έργων του Βασίλη Βασιλικού. Καφενείον Εμιγκρέκ (1986): Η πολιτική λογοτεχνία στη μικρή οθόνη

20.30-20.45 Γραμμένη-Ελένη Πουρνή Θύματα ειρήνης: μια ελεύθερη τηλεοπτική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Βασίλη Βασιλικού

20.45-21.00 Σωτηρία Ζωγράφου Το τελευταίο αντίο : μυθιστόρημα και τηλεοπτική μετάπλαση. Δυο ελεγείες της απώλειας.

21.00-21.15 Νίκη Μίγγα Η «Σιλένα» του Βασίλη Βασιλικού από τον λόγο στην εικόνα: σπουδή στην τέχνη της αναπαράστασης

21.15-21.30 Συζήτηση

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

11ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Γιάννης Τσόλκας

10.00-10.15 Παναγιώτης Μυλωνάκης «Τι απομένει;»: η φθορά, η μνήμη κι οι επιδράσεις στο ποιητικό έργο του Βασίλη Βασιλικού

10.15-10.30 Ευγενία Αλεξία Μιχαήλ «Απόηχοι»τουΚ. Γ. Καρυωτάκη στο ποιητικό έργο του Βασίλη Βασιλικού

10.30-10.45 Ιωάννης Δ. Σκουρής Η ιστορικοποίηση του γεγονότος στα ποιήματα (αυτο)εξορίας του Βασίλη Βασιλικού

10.45-11.00 Ελένη Τζατζιμάκη Για μια ποιητική της Ιστορίας: τα Ποιήματα της αυτοεξορίας (1967-1973) του Βασίλη Βασιλικού

11.00-11.30 ΣυζήτησηΔιάλειμμα

12ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Κυριακή Πετράκου

11.30-11.45 Γεράσιμος Ζώρας Τα ιταλόθεμα ποιήματα του Βασίλη Βασιλικού

11.45-12.00 Νίκος Μαθιουδάκης Περί ύφους, γλώσσας και άλλων δαιμονίων: το ποιητικό αποτύπωμα του Βασίλη Βασιλικού

12.00-12.15 Ευριπίδης Γαραντούδης Ο ποιητής Βασίλης Βασιλικός και η μεταπολεμική ποίηση

12.15-12.45 ΣυζήτησηΔιάλειμμα

13ηΣυνεδρία

Πρόεδρος: Ευριπίδης Γαραντούδης

12.45-13.00 Μαίρη Δημάκη-Ζώρα Η λειτουργία του δραματικού χώρου και χρόνου στο μονόπρακτο Τοδιανυκτερεύον (1979) του Βασίλη Βασιλικού

13.00-13.15 Κυριακή Πετράκου Ο Βασιλικός ως θεατρικός συγγραφέας: πάντα κα ισταθερά πολιτικός

13.15-13.30 Γιάννης Τσόλκας Η Πολιτική και ο Πολιτικός στο έργο του Βασίλη Βασιλικού     

13.30-13.45 Άννα Αφεντουλίδου Ο Βασίλης Βασιλικός ως πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO και η δημόσια παρέμβασή του κατά τη δεκαετία 1995-2005

13.45-14.00 Κώστας Θ. Καλφόπουλος «Η λογοτεχνία της χτεσινής μέρας». Η δημοσιογραφία ως δημιουργικό πάρ-εργο στη συγγραφική πορεία του ΒΒ  

14.00-14.15 Συζήτηση

14.15-15.15 Στρογγυλή Τράπεζα

«Πρόσληψη του έργου του Βασίλη Βασιλικού στον 21ο αιώνα»

Συντονισμός: Μικέλα Χαρτουλάρη

Λαμβάνουν μέρος: Βασίλης Κουνέλλης, Κώστας Κρεμμύδας, Γιάννης Μπασκόζος, Θανάσης Νιάρχος, Σταυρούλα Παπασπύρου

15.15 Ομιλία Βασίλη Βασιλικού  

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , , , | Σχολιάστε

Παρουσίαση βιβλίου: Μέρες αδέσποτες …στο σιδερένιο νησί.

Με μεγάλη χαρά σας καλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου Μέρες αδέσποτες …στο σιδερένιο νησί, του Νίκου Φωτόπουλου την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου και ώρα 21:00 στο Μπαράκι της Διδότου (Διδότου 3, Κολωνάκι).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Γιώργος Ανδρέου – Συνθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών.

Νίκος Ζούδιαρης – Συνθέτης, στιχουργός

Τζίνα Καλογήρου – Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας και της Διδακτικής στο ΕΚΠΑ.

Συντονίζει ο Σπύρος Αραβανής – ποιητής, συνεκδότης της επιθεώρησης ποιητικής τέχνης «Ποιείν».

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε

Υποδοχή Μεταπτυχιακών Φοιτητών έτους 2022-2023

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στο Καποδιστριακό, υποδεχτήκαμε με χαρά τους φοιτητές πρώτου και δεύτερου έτους του ΔΠΜΣ Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση, και ξεκινάμε δυναμικά!

Ευχαριστούμε θερμά την Ευγενία Μαγουλά, τη Μαίρη Δημάκη, τον Τάκη Τζαμαργιά, τη Βάσω Οικονομοπούλου, τη Βάλια Λουτριανάκη, τον Δάνη Κουμασίδη, τον Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, τον Κώστα Ντίνα, τη Ρέα Κακάμπουρα, τη Γραμματική Κάρλα, τον Αθανάσιο Σαμαρά, τη Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη και όλους τους εκλεκτούς διδάσκοντες -που υποστηρίζουν αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με το έργο και τη διδασκαλία τους.

Ανακοινώσαμε επίσης νέες δράσεις και εργαστήρια, όπως τις Λέσχες ανάγνωσης και τον Κύκλο της Ποίησης με ομιλίες προσκεκλημένων ποιητών και μελετητών.

Μαίρη Δημάκη – Τάκης Τζαμαργιάς
Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Νέα | Ετικέτες: , , | Σχολιάστε