Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα
Πιστοποιείται η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια
Το Πρόγραμμα προσφέρεται διά ζώσης και διαδικτυακά

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 01/06/2022 – 15/09/2022


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (ΦΕΚ επανίδρυσης
4002/17-09-2018, ΦΕΚ Κανονισμού 2637/30-06-2020), το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Νηπιαγωγών της
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.


Απονεμόμενος τίτλος
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση (Rhetoric, Humanities and Εducation)».
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγεί
Οι ετησίως εισαγόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι σαράντα (40) συνολικά.
Η εισαγωγή φοιτητών προβλέπεται σε ετήσια βάση.


Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής:
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών
στο ΔΠΜΣ είναι οι εξής:
(α) Οι υποψήφιοι για το ως άνω ΔΠΜΣ πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.
(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο
με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
γ. Για όλες/ους τις/τους υποψήφιες/ους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε
επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας, από τις πέντε γλώσσες
της Ε.Ε (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά). Η επαρκής γνώση [«καλή
2
γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τις/τους υποψήφιες/ους πιστοποιείται
από την κατάθεση σχετικών τίτλων σύμφωνα με το Ειδικό Παράρτημα (Α2)
απόδειξης γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. της 14ης/1/2022:
https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libra
ries/asep/html_content/SOX/2022/pararthma_glwssomatheias__%ce%912_1_2022
_el_GR.doc?lve


Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:
Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι
υποψήφιοι είναι τα εξής:
• Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΠΜΣ.
(Το έντυπο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε
www.primedu.uoa.gr).
• Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία
να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το
πρωτότυπο έγγραφο).
• Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες
γλώσσες της ΕΕ στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το
πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
• Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο ΠΜΣ).
(Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr)
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
• Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν υπάρχουν)
• Άλλα πτυχία ΑΕΙ (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).
• Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε
προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
• Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.
• Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν
εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυ –
πο έγγραφο).
• Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
• Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
(δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ)
• Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας.
• Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο
ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.
3


Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να
υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμε-νοι/-ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο – σκοπό, τη δομή,
οργάνωση, και λειτουργία του αναμορφωμένου ΔΠΜΣ (Εσωτερικός Κανονισμός
ΔΠΜΣ ΦΕΚ 2637/30-6-2020 ), καλούνται να υποβάλουν από 01/06/2022 έως
15/09/2022, την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Γραμματεία
του Τμήματος με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr ( 05 Αίτηση Εγγραφής σε Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών)
Διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η λειτουργία
του ΔΠΜΣ θα ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο 2022 – 2023.
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών – Δίδακτρα
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό
Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται είτε διά
ζώσης είτε διαδικτυακά απογευματινές ώρες.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του
ΔΠΜΣ καταβάλλοντας το ποσό των 2800€ (700 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου,
με τον τρόπο καταβολής που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ).
Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που
προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες
δικαιούνται:
Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, στις οποίες είναι συνδρομητές
το ΕΚΠΑ και το ΠΔΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/ΣΕΑΒ)

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Νέα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *