ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Μετά τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας του, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, κα­θώς οι πρώτοι απόφοιτοι αξιοποιούν ήδη επαγγελματικά τις δεξιότητες που απέ­κτησαν, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ρητορική, Επι­στήμες του Ανθρώπου και Εκπαί­δευση» (Rhetoric, Humanities and Education) συνδιοργανώνεται, για έκτη συνεχή χρονιά, από τΠαιδα­γω­­γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καπο­δι­στριακού Πανε­πιστημίου Αθηνών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπια­γω­γών του Πανεπιστη­μί­ου Δυτικής Μακεδονίας.

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ     «ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα

Πιστοποιείται η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Στο πλαίσιο λειτουρ­γίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου­­δών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (απόφαση ΥΠΠΕΘ, αρ. πρωτ. 110461/Ζ1 / 2-7-2018), το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη­νών, σε συνεργασία με το Τμήμα Νηπια­γωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε­δο­νίας, καλεί τους ενδιαφερό­με­νους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Θα βρείτε την Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ ΕΔΩ

Και το Έντυπο Βιογραφικού το οποίο πρέπει να καταθέσετε ΕΔΩ